ACTE NECESARE

 

I. Acte necesare pentru Intabulare Garsoniera/Apartament (Intabulare UI):

 1. Actele de proprietate (copie legalizata) dupa caz:
  a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (URBIS, Directia Financiara, CEC, etc):
  – contract de vanzare cumparare sau contract de construire – copie legalizata;
  – proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;
  – contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copii legalizate;
  – declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
  b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
  – certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;
  – declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.
  c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
  – Contract de Vanzare Cumparare / Contract de Schimb / Act de Donatie- copie legalizata;
  d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
  – Sentinta Civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
  – dovada achitarii SULTEI (daca exista) – copie legalizata.
  e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
  – Contract de Vanzare Cumparare – copie legalizata;
  – Schita anexa contract – copie xerox.

 

 1. Declaratie Notariala – in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
 2. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
 3. B.I./C.I. in copii xerox;

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa necesara intabularii acestor acte de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) .
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.

***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca “in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

 

 

II. Acte necesare pentru Cadastru si Intabulare teren fara constructii

 

 1. Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din intravilanul nou (intravilan ce provine din extravilan) sau extravilan);
 2. Actele de proprietate, după caz: Titlu de Proprietate, Contract Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor/Legatar(inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor), Acte de Partaj, Sentinta Civila – copii legalizate;
 3. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren
 4. BI/CI proprietari – copii xerox.

 

 

III. Acte necesare pentru Cadastru si Intabulare teren cu constructii

 

 1. Actele de proprietate, după caz: Titlu de Proprietate, Contract Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor/Legatar(inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor), Acte de Partaj, Sentinta Civila – copii legalizate;

Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate;
Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;

 1. Certificatul de Edificare/Extindere a constructiei (obtinut pe baza autorizatiei de construire si a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, de la Primaria arondata);
 2. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa;
 3. CI/BI proprietari – copii xerox.

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120 RON.

–   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

 

 

 IV. Acte necesare pentru Inscriere Constructie (Intabulare constructie noua in Cartea Funciara):

 

 1. Extras de Carte Funciara pentru Informare ( recent, an in curs)- original;
 2. Documentatia cadastrala avizata anterior copie xerox
 3. Actele de proprietate, copie legalizata dupa:

– Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
– Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata)
– Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire – copii xerox;
– Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox
– Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
– Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata.

 1. Certificatul de Edificare/Extindere a constructiei (obtinut pe baza autorizatiei de construire si a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, de la Primaria arondata)
 2. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valoarea impozabila a constructiei.
 3. B.I./C.I copie xerox.
 4. Acordul bancii acolo unde exista interdictie de vanzare, ipotecare, grevare etc.

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal)

 

 

 

V. Acte necesare pentru Dezmembrare / Comasare (Alipire) imobile:

 1. Extras de Carte Funciara pentru Informare( recent, an in curs)- original;
 2. Actele de proprietate – copie xerox;
 3. Documentatia de cadastru avizata OCPI – copie xerox;
 4. B.I./C.I. – copie xerox;
 5. Crtificatul de Ubanism pentru Alipire indiferent de numarul de loturi alipite; Dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune – copie xerox;
 6. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original.

TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.

 

 

 

VI. Acte necesare pentru trasare teren / intarusare

 1. Act de proprietate – copie xerox
 2. Documentatie cadastru cu coordonatele avizate – copie xerox
 3. B.I./C.I. – copie xerox

 

 

VII. Acte necesare pentru Actualizare / Rectificare cadastru, Modificare limite de proprietate si/sau modificarea suprafetei terenului

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – copie xerox;
  2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
  3. Actele de proprietate – copii xerox;
  4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
  5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – copie legalizata;
  6. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate [si a suprafetei imobilului (daca este cazul)] – in original.

 

 

VIII.  Acte necesare pentru Aviz Tehnic OCPI – necesar obtinerii P.A.C., P.U.D., P.U.Z., P.U.G. / Certificatului de Urbanism/ Autorizatiei de Construire -Extindere – Demolare / Numar Postal

 1. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
  2. Actele de proprietate – copii xerox;
  3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
  4. Certificat de urbanism – copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);
  5. Extras de carte funciara pentru informare (recent, anul in curs) – copie xerox (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC);
  6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie – in original (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).